Adamo85

26 tekstów – auto­rem jest Ada­mo85.

kiedy miłość zagląda w oczy
nie py­ta o kolor
spojrzenia 

myśl
zebrała 143 fiszki • 21 maja 2014, 14:32

trud­no przewrócić życie do góry nogami
gdy ręce opa­dają z sił

ale...
odzianym w skrzydła miłości
sprzy­ja na­wet wiatr

;)) 

myśl
zebrała 227 fiszek • 1 lutego 2014, 16:56

są w każdym sercu
małe i duże cuda

wej­rzyj życzliwie 

myśl
zebrała 270 fiszek • 29 lipca 2013, 19:34

kiedy uśmiech da­ruję smutkowi
ten dob­ry, opar­ty o Boga
o ty­le bliżej mi do człowieka 

myśl
zebrała 270 fiszek • 9 czerwca 2013, 17:17

naj­smut­niej­szym to spojrzenie
w którym gaśnie światło
bo nie czas i miejsce
żeby odejść... 

myśl
zebrała 253 fiszki • 8 maja 2013, 09:33

od­wiąza­ny od przeszłości
wybaczeniem
jes­tem wolny... 

myśl
zebrała 236 fiszek • 28 lutego 2013, 21:03

są tęskno­ty
które muszą wybrzmieć
by poczuć ich dźwięk 

myśl
zebrała 163 fiszki • 13 lutego 2013, 09:07

niepewność

za­mykam cię
w oczu obrazach

wy­mykasz się cicho
jak­by szeptem
i wra­casz
na nowo

uczyn­kiem roz­koszy
za słowo daję ci siebie

niebez­pie­czna, zmysłowa
rwiesz ser­ca brze­gi

nie sposób cię ukryć
w ust krajobrazie
gdy wzno­sisz mnie w sobie

gęstym światem wchłaniam
cię lekko

a może lu­bię tę niepewność
za­pukaj raz jeszcze

ot­worzę, wezmę

zostaniesz 

wiersz
zebrał 161 fiszek • 4 lutego 2013, 09:47

kiedy umiera­my w so­bie,
rodzi­my się w in­nych
bardziej 

myśl
zebrała 140 fiszek • 22 stycznia 2013, 16:24

wierszem jestem

wstąpiłem w ciebie
na moment
zos­tałem na życie

ot­warte drzwi rozpaczy
zam­knęły się z hukiem

pa­miętam, wiłem ko­ronę dla
twe­go czoła


speszo­ny rzeczywistością
półob­ro­tem nab­rałem powietrza
zno­wu żyję


słowa nie war­te niczego
za­pisuję w niepamięć

wiel­kim wier­szem się kładę
wy­ryty w powadze

wy­myśliłaś mnie
al­bo stworzyłaś przypadkiem

kobieto

dla An...;) 

wiersz
zebrał 142 fiszki • 11 stycznia 2013, 20:14
Zeszyty
  • An... – a między ges­tem i pos­ta­cią, w nad­mia­rze życia...tworzy się poez­ja

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo85

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 maja 2014, 14:30Adamo85 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który się zbyt [...]